بررسی تطبیقی احکام و آثار تعدد زوجات در حقوق ایران ،مصر و لبنان
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مرضیه زکی زاده