صلاحیت شوراهای حل اختلاف
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: قم
نام استاد/نام دانشجو : حیدر جعفری