بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه
40 بازدید
محل نشر: پژوهش های حقوق تطبیقی/16/1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/00/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله ضمن روشن ساختن مفهومِ ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح فراهم آمده است. آنگاه با روی کردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح درفقه امامیه،حقوق موضوعه ایران ، چند کشور اسلامی ، حقوق موضوعه کشورهایی غربی به ویژه آمریکا و چند سند بین المللی ؛ تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم و سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی ماهیت نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های: قرارداد،موقعیت،نهاد،سبکی برای زندگی و عبادت گزارش نماییم و فوائد عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه و یا قابل ترتب بر نکاح بر اساس ماهیت مختار خود از آن که ملهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است بیان کرده ایم.در آخر نیز متن ماده ای را که معرِف نکاح و ماهیت آن بر اساس منابع بومی ما می باشد جهت درج در قانون مدنی پیشنهاد داده ایم. واژگان کلیدی: ماهیت نکاح،موقعیت،نهاد،عبادت،میثاق.